1. അവ്യയ

    1. വി.
    2. നാശമില്ലാത്ത
    3. മാറ്റമില്ലാത്ത
    4. ചെലവാകാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക