1. അവ്യളിക

    1. വി.
    2. കള്ളമല്ലാത്ത
    3. പ്രിയമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക