1. അവ്യവസ്ഥ

    1. വി.
    2. ഉറപ്പിക്കപ്പെടാത്ത
  2. അവ്യവസിത

    1. വി.
    2. നിശ്ചയമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക