1. അവ്യസ്ത

    1. വി.
    2. വേർതിരിക്കപ്പെടാത്ത, ഒന്നായിരിക്കുന്ന, സമസ്തമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക