1. അവ്യാക്ഷേപം

    1. അവ്യ.
    2. പതറാതെ, ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി
    1. നാ.
    2. കുഴപ്പമില്ലായ്മ
    3. താമസമില്ലായ്മ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക