1. അവ്യാഖ്യ

    1. വി.
    2. വൈശദ്യമില്ലാത്ത, വ്യക്തമല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക