1. അവ്യാപക

    1. വി.
    2. വ്യാപകമല്ലാത്ത, പ്രത്യേകമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക