1. അവ്യാപ്തി

    1. നാ.
    2. വ്യാപ്തിയില്ലായ്മ, ദോഷത്രയത്തിൽ ഒന്ന്. (ലക്ഷ്യത്തിൻറെ ഏകദേശത്തിൽ ലക്ഷണം കാണാതിരിക്കുക. അതിവ്യാപ്തി, അസംഭവം എന്നു മറ്റുരണ്ട്.)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക