1. അവ്യാഹൃത

    1. വി.
    2. സംസാരിക്കാത്ത
    3. പറയപ്പെടാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക