1. അവ്യാഹൃതം

    1. നാ.
    2. സംസാരിക്കായ്ക, മൗനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക