1. അവ്യുത്പന്ന

    1. വി.
    2. വ്യുത്പത്തിയില്ലാത്ത
    3. ശബ്ദശാസ്ത്രപാണ്ഡിത്യം സിദ്ധിക്കാത്ത, പഠിപ്പില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക