1. അവ്രത്യം

    1. നാ.
    2. വ്രതഭംഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക