1. അവർഗം

    1. നാ. ഗണിത.
    2. പൂർണമായ വർഗമൂലമില്ലാത്ത സംഖ്യ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക