1. അവർണ്യം

    1. നാ.
    2. വർണിക്കപ്പെടാത്തത്
    1. അലം.
    2. അപ്രസ്തുതം, ഉപമാനം അപ്രകൃതം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക