1. അശനം

    1. നാ.
    2. അശിക്കൽ, ഭക്ഷിക്കൽ
    3. ഭക്ഷണം, ആഹാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക