1. അശനാശ

    1. നാ.
    2. ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, വിശപ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക