1. അശരീരി

    1. വി.
    2. ശരീരമില്ലാത്ത. (സ്ത്രീ.) അശരീരിണി
  2. അശരീര

    1. വി.
    2. ശരീരം ഇല്ലാത്ത, ശരീരം കാണാതെയുള്ള (ശബ്ദംപോലെ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക