1. അശരീരിവാക്ക്

    1. നാ.
    2. ശരീരം കാണാതെ കേൾക്കപ്പെടുന്ന ശബ്ദം, ആകാശഭാഷിതം, ദേവഭാഷിതമെന്ന് സങ്കൽപം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക