1. അശസ്ത

    1. വി.
    2. പറയപ്പെടാത്ത
    3. നിന്ദിതമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക