1. അശിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. തിന്നുക, ഭക്ഷിക്കുക, ഉണ്ണുക, ആഹാരം കഴിക്കുക, ആസ്വദിക്കുക
  2. ആശിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. ആഗ്രഹിക്കുക, ഇച്ഛിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക