1. അശിക്ഷിത

    1. വി.
    2. ശിക്ഷണം സിദ്ധിക്കാത്ത, പഠിക്കാത്ത
    3. ശിക്ഷണം കൂടാതെ (സ്വയം) സിദ്ധിച്ച. (പ്ര.) അശിക്ഷിതപടുത്വം = അഭ്യസിക്കാതെ സ്വയം സിദ്ധിച്ച (ജന്മായത്തമായ) കൗശലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക