1. അശിത1

  1. വി.
  2. അശിക്കപ്പെട്ട
 2. അശിത2

  1. വി.
  2. മൂർച്ചയില്ലാത്ത, കൂർത്തതല്ലാത്ത
 3. അശീത

  1. വി.
  2. അശിശിര, തണുത്തതല്ലാത്ത, ചൂടുള്ള. അശീതകരൻ = ചന്ദ്രൻ
 4. ആശിത

  1. വി.
  2. ഭക്ഷിക്കപ്പെട്ട
  3. ഭക്ഷിക്കാൻകൊടുത്ത
 5. അശതി

  1. നാ.
  2. അയർതി, ക്ഷീണം
 6. അശീതി

  1. നാ.
  2. എൺപത്. (പ്ര.) അശീതിഭാഗം = എൺപതിലൊന്ന്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക