1. അശിരസ്സ്

    1. വി.
    2. തലയില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക