1. അശിവ

  1. വി.
  2. അമംഗളമായ, ദോഷകരമായ
  3. ദൗർഭാഗ്യകരമായ, ആപത്കരമായ
 2. അശ്വ

  1. നാ.
  2. പെൺകുതിര
 3. അശ്വി

  1. നാ.
  2. അശ്വതിനക്ഷത്രം
  3. കുതിരകളുള്ളവൻ, കുതിരപ്പടയാളി, കുതിരകളെ ഇണക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക