1. അശിശ്വി(ക)

    1. നാ.
    2. ശിശുക്കളില്ലാത്ത സ്ത്രീ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക