1. അശിഷ്യ

    1. വി.
    2. ശിഷ്യനാക്കാൻ കൊള്ളാത്ത, ശിഷ്യന്മാരില്ലാത്ത
  2. അശോഷ്യ

    1. വി.
    2. വരണ്ടുപോകാത്ത, ചുങ്ങിപ്പോകാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക