1. അശീലം

    1. നാ.
    2. ദുശ്ശീലം, മര്യാദകേട്, ഗർവം
  2. ആശൂലം

    1. നാ.
    2. പുല, വാലായ്മ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക