1. അശുദ്ധ

  1. വി.
  2. ശുദ്ധമല്ലാത്ത, അഴുക്കായ
  3. ശരിയല്ലാത്ത
 2. അശുദ്ധത, അശുദ്ധി

  1. നാ.
  2. ശുദ്ധിയില്ലായ്മ, വൃത്തികേട്, ദോഷം
  3. പുല, വാലായ്മ
  4. അബദ്ധപ്രയോഗം, വ്യകരണസംബന്ധമായി വരുത്തുന്ന ദോഷം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക