1. അശുഭ

    1. വി.
    2. മംഗളമല്ലാത്ത, ക്ഷേമമില്ലാത്ത, ഭാഗ്യം കെട്ട, ആപത്സൂചകമായ, ചീത്തയായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക