1. അശുഭോദയം

    1. നാ.
    2. അമംഗളത്തിൻറെ ആവിർഭാവം, ദുശ്ശകുനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക