1. അശുഭോദർക്കം

    1. നാ.
    2. ഭാവിഫലം അമംഗളമായത്, അമംഗളഫലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക