1. അശോകവനം, -വനിക

    1. നാ.
    2. അശോകമരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഉദ്യാനം
    3. രാവണൻറെ പൂന്തോട്ടത്തിൻറെ പേര്, സീതാദേവിയെ താമസിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെയായിരുന്നു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക