1. അശോകവ്രതം

    1. നാ.
    2. ദു:ഖശാന്തിക്കുള്ള ഒരു വ്രതം. ചൈത്രമാസത്തിലെ വെളുത്ത അഷ്ടമി ദിവസം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക