1. അശോകസ്തംഭം

    1. നാ.
    2. ധർമപ്രചരണാർഥം അശോകചക്രവർത്തി സ്ഥാപിച്ച സ്തംഭം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക