1. അശോക്

  1. നാ.
  2. അശോകം
 2. അശോക1

  1. വി.
  2. ദു:ഖമില്ലാത്ത
  3. ദു:ഖകരമല്ലാത്ത
 3. അശോക2

  1. നാ.
  2. കടുകുരോഹിണി
 4. ആശിക്ക്

  1. നാ.
  2. സ്നേഹിതൻ, കാമുകൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക