1. അശോധ്യ

    1. വി.
    2. ശോധ്യമല്ലാത്ത, ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക