1. അശ്മകുട്ടകൻ

    1. നാ.
    2. (ഭക്ഷണപദാർഥം) കല്ലുകൊണ്ടുപൊടിക്കുന്നവൻ, വാനപ്രസ്ഥൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക