1. അശ്മഗുഡം

    1. നാ.
    2. ഒരുതരം ആയുധം
    3. ഇടികല്ല്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക