1. അശ്മജം

    1. നാ.
    2. കന്മദം
    3. ഇരുമ്പ്, ഉരുക്ക്
    4. ചുവന്ന ചോക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക