1. അശ്മദാരണം

    1. നാ.
    2. കല്ലുപിളർക്കാനുള്ള ഉപകരണം, കല്ലുളി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക