1. അശ്മന്തം

  1. നാ.
  2. അടുപ്പ്
  3. മരണം
  4. വയൽ, വെളിസ്ഥലം
  5. അശുഭം
  6. മുളംപ്ലോശ്, അശ്മന്തകം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക