1. അശ്മന്തകം

    1. നാ.
    2. അടുപ്പ്
    3. മുളംപ്ലോശ്
    4. കല്ലൂർവഞ്ചി
    5. മലയകത്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക