1. അശ്മഭാലം

    1. നാ.
    2. കല്ലുരൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക