1. അശ്മര

    1. വി.
    2. കല്ലിനെസംബന്ധിച്ച, കല്ലുള്ള, പാറനിറഞ്ഞ
  2. അശ്മരി

    1. നാ.
    2. ഒരു രോഗം, കല്ലടപ്പ്. (പ്ര.) അശ്മര്യാഹരണയന്ത്രം = അശ്മരിയെ മൂത്രവസ്തിയിൽനിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാനുപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക