1. അശ്മരീഹരം

    1. നാ.
    2. നീർമരുത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക