1. അശ്മസാരം

    1. നാ.
    2. ഇരുമ്പ്
    3. ഇന്ദ്രനീലക്കല്ല്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക