1. അശ്മഹൃദയ

    1. നാ.
    2. കല്ലുപോലെ കഠിനമായ ഹൃദയമുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക