1. അശ്യ

    1. വി.
    2. അശിക്കാവുന്ന, ഭക്ഷിക്കത്തക്ക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക