1. അശ്രദ്ധ1

    1. വി.
    2. ശ്രദ്ധയില്ലാത്ത, താത്പര്യമില്ലാത്ത, ഉദാസീനമായ
  2. അശ്രദ്ധ2

    1. നാ.
    2. ശ്രദ്ധയില്ലായ്മ, അനാസ്ഥ, ഉദാസീനത, ഉപേക്ഷ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക