1. അശ്രമണ

    1. വി.
    2. ക്ഷീണിക്കാത്ത, തളരാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക